top of page

Nya LAS-regler. De viktigaste förändringarna

Det har pratats mycket om förändringarna av LAS, lagen om anställningsskydd. Men vad betyder det för arbetsgivaren och arbetstagaren i praktiken? Jag har sammanfattat de punkter som är särskilt bra för dig att känna till.

De nya reglerna kommer bidra till mer flexibilitet för arbetsgivaren, samtidigt som det stärker medarbetarnas ställning. Ändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Målsättningen har varit en mer flexibel arbetsrätt samtidigt som den ger de anställda en ökad anställningstrygghet. De föreslagna lagändringarna syftar till att anpassa arbetsrätten till den moderna arbetsmarknaden och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Viktigt är också att tydliggöra att lagen kompletteras av kollektivavtal och det kan i kollektivavtal, precis som idag, finnas avvikelser från LAS.

De viktigaste ändringarna i LAS

  • Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, får undanta 3 anställda från turordningen, detta till skillnad från tidigare regler om att arbetsgivare med upp till 10 anställda får undanta 2 personer från turordningen vid arbetsbrist. För att en anställd ska bli aktuell för omplacering krävs också att de klarar de nya arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.

  • Större trygghet för visstidsanställda. Allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. De som har en visstidsanställning ska få förtur till en ny anställning efter 9 månader, tidigare gällde 12 månader. Det gäller även att om en visstidsanställd har under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i mer än 12 månader övergår visstidsanställningen till en tillsvidareanställning. Tidigare var gränsen 24 månader.

  • Då bestämmelserna om särskild visstidsanställning föreslås tillämpas med start den 1 oktober 2022 kommer det att finnas pågående allmänna visstidsanställningar som inletts före den 1 oktober 2022 och pågår en tid därefter. Förslaget som ligger på bordet innebär att anställningstid i allmän visstidsanställning från den 1 mars 2022 ska betraktas som tid i särskild visstidsanställning.

  • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund. Avsikten med begreppsändringen är att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar. Regeringen bedömer att förslaget kommer att leda till att det i större utsträckning blir tydligt att det är omständigheterna vid uppsägningstillfället som ska ligga till grund för den helhetsbedömning som ska göras vid en uppsägning. Arbetstagarens personliga intresse av att behålla anställningen ska inte beaktas.

  • Arbetsgivare blir enligt lag skyldiga att erbjuda kompetensutveckling. Förslaget omfattar alla anställda som varit anställda i minst 6 månader. Om arbetsgivaren inte följer lagen kan de, vid tillfällen då en person sagts upp på grund av arbetsbrist, bli skadeståndsskyldiga.

  • Arbetsgivaren slipper betala lön vid en tvist. Även om det pågår en tvist kommer arbetsgivaren, vid anställningens upphörande, inte behöva betala lön och andra anställningsförmåner. Om domstolen ogiltigförklarar uppsägningen ska lön utgå även för perioden då tvisten pågick.

  • Anställd hos ett bemanningsföretag som genom uthyrning till ett kundföretag varit placerad hos ett och samma kundföretag i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget.

  • I nya LAS anses alla tillvidareanställningar vara heltid om inget annat avtalats. Det är därför viktigare än någonsin att alltid ha tydliga skriftliga anställningsavtal där typ av anställning framgår och att planera sin verksamhet väl.Annah Thunberg är ICF-certifierad ledarskapscoach och erbjuder induviduell- och gruppcoaching, ledarutveckling, workshops och föreläsningar.
98 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page